Regulamin dyskoteki i szczęśliwego numerka.


REGULAMIN DYSKOTEKI SZKOLNEJ

1.Uczestnikami dyskoteki szkolnej są uczniowie Gimnazjum w Leśnej, z wyjątkiem uczniów, którzy otrzymali jako karę zakaz uczestnictwa w dyskotece.
2.Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się podczas dyskoteki uczniów, opiekę będą sprawować wyznaczeni nauczyciele.
3.Czas trwania dyskoteki ustala się na 4 godziny. Dyskoteka rozpoczyna się i kończy punktualnie. Uczniowie spóźniający się ponad 15 minut nie zostaną wpuszczeni. Uczniowie nie mogą opuszczać sali podczas imprezy. Wyjście poza budynek oznacza rezygnację z zabawy.
4.Podczas dyskoteki obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, energetycznych, palenia papierosów i zażywania środków odurzających.
5.W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy zagrażające zdrowiu uczestników imprezy (np. wchodzenie na krzesła, stoły, otwieranie okien, itp.)
6.W wypadku podejrzenia o posiadanie wymienionych w punktach 4 i 5 przedmiotów i środków niedozwolonych informuje się o tym fakcie rodziców oraz dyrektora szkoły.
7.W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz Statutu Szkoły opiekunowie mają prawo usunąć uczestnika dyskoteki, zawiadamiając rodziców ucznia.
8.Złamanie powyższych zasad może skutkować karami regulaminowymi, w tym naganą dyrektora i zakazem uczestnictwa w następnych zabawach.

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

1. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek oraz odrobienia zadania domowego z poprzedniego dnia.
2. Punkt 1 jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej.
3. Uczeń ze szczęśliwym numerkiem może sam zgłosić się do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisać niezapowiedzianą kartkówkę.
4. Uczeń ma obowiązek pisać zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany. Uczeń ze szczęśliwym numerem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony!
5. Szczęśliwy numerek nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego.
6. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.
7. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca klasy.
8. Z przywileju szczęśliwego numerka uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany oraz opuścił więcej niż 30% zajęć.
9. Codziennie rano Pani Elżbieta Strzeszak losuje numerek, w razie nieobecności obowiązuje dzień miesiąca w jakim to jest. 10. Numerek będzie wywieszany codziennie w gablotce w budynku 7. Do drugiego budynku numerek będzie przynoszony do pokoju nauczycielskiego.

REGULAMINY

Strona www za darmo dla Ciebie!